Generatory wiatrowe

Co w prawie piszczy...

Przepisy prawne

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące energetyki zawarte zostały w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.(Dz. U. Nr 54, z 1997r., poz. 348 ze zmianami ). Przepisy tej ustawy mają zastosowanie także do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które zostały w ustawie zdefiniowane jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania nie zakumulowaną energię słoneczną w rozmaitych postaciach, w szczególności energię […], wiatru, (Art. 3 pkt. 21 Prawa Energetycznego). Aktem prawnym wzmacniającym pozycję niezależnego wytwórcy energii może być rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych w tym odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku (Dz. U. z roku 1999 Nr 13, poz. 119).
Paragraf 1 tego rozporządzenia ustala, że przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub ciepłem, są obowiązane do zakupu od krajowych wytwórców, oferowanej ilości energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych pochodzących z:
– elektrowni wodnych,
– elektrowni wiatrowych,
– biogazu z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych, oczyszczalni ścieków, ze składowisk odpadów komunalnych,
– biomasy,
– słonecznych ogniw fotowoltaicznych,
– słonecznych kolektorów do produkcji ciepła,
– ciepła geotermalnego.

Nowym dokumentem państwowym, mającym stanowić podstawę do kreowania i realizacji polityki energetycznej w najbliższych 20 latach, są przyjęte przez rząd w lutym 2000 r. ”Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020”. W odniesieniu do OZE niniejszy dokument niestety niewiele odbiega od analogicznego dokumentu z 1995 r. Stwierdza ponownie, że Polska nie posiada dużego potencjału energii odnawialnej (…).
Wyłączny odbiorca ma obowiązek przyjmowania oferowanej przez producentów energii oraz zawarcia umowy o dostawę na żądanie odbiorcy. W tym systemie cena może być negocjowana bezpośrednio pomiędzy producentem a odbiorcą. W obecnej sytuacji na rynku elektroenergetycznym w Polsce funkcję analogiczną jak wyłączny odbiorca spełniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Dzięki zasadzie TPA każdy podmiot (np. producent energii) może żądać zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych (przy pierwszej odmianie zasady TPA) bądź też umowy sprzedaży energii na rzecz wyłącznego odbiorcy (przy odmianie drugiej).
Warunki takich umów dla tak małych mocy wytworzonych są na tyle niekorzystne dla małych elektrowni wiatrowych, że raczej należy skupić się na wykorzystaniu energii na własne potrzeby.

Więcej na temat prawa OZE na stronie ministerstwa:
http://www.paiz.gov.pl/prawo/odnawialne_zrodla_energii

oraz prawo Unijne:
http://europa.eu/pol/ener/index_pl.htm#legislation

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator