Generatory wiatrowe

Kto za to zapłaci?

Finansowanie i wsparcie

Małe przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne jako najbardziej typowi inwestorzy w energetyce odnawialnej, na etapie przygotowywania inwestycji w żaden sposób nie są nagradzani za fakt podejmowania działań na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Obecny system prawny faworyzuje standardowe inwestycje energetyczne. Szczególnym przykładem zachęt do inwestowania w odnawialne źródła energii może być możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu popartego dodatkowo możliwością uzyskania bezzwrotnej premii w wysokości 25% tegoż kredytu. Sprawę tę reguluje Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Kredyt ten przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które mogą mieć na celu również całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii używanej do ogrzewania oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych albo należących do samorządu terytorialnego na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne. Obecnie w Polsce działa kilkadziesiąt instytucji finansowych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Do najważniejszych należą do nich między innymi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EkoFundusz, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Małych i Średnich Grantów GEF i inne. Wspierają one projekty związane z OZE ze względu na możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko.
Są też instytucje, które mogą udzielać wsparcia dla projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jeżeli przyczyniają się do rozwoju terenów rolniczych. Są to takie organizacje, jak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Agencja Własności Skarbu Państwa, Fundacja Rolnicza itp.
Rodzaje pomocy finansowej najczęściej stosowane przez wymienione wyżej instytucje obejmują udzielanie preferencyjnych pożyczek oraz dotacji. Zazwyczaj pożyczki i dotacje te wynoszą nie więcej niż 50% kosztów projektu. W przypadku pożyczki inwestorzy prywatni zazwyczaj są traktowani podobnie jak jednostki budżetowe. Bardziej skomplikowana sprawa jest z dotacją, którą bardzo często mogą uzyskać np. jedynie samorządy lub organizacje pozarządowe.

Dla rolników
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r. (Dz. U. nr 94, poz. 431 (z późniejszymi zmianami), koszt budowy elektrowni wiatrowej można odliczyć od podatku rolnego.
Art. 13 Ustawy mówi, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie m.in. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu samej inwestycji nie może być stosowana nie dłużej niż przez 15 lat.

Bank Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) jest jednym z 20 największych banków w Polsce i specjalizuje się na kredytowaniu projektów związanych z ochroną środowiska, włączając zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskiwania energii w sposób inny niż tradycyjny. W tej dziedzinie przedmiotami kredytowania może być:
– zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW,
– zakup urządzeń i instalacja elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW,
– zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, wykorzystujących […] energię gruntu i słońca,
– zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych,
– zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą o mocy do 2 MW w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych, wraz z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

Formą wsparcia finansowego stosowanego przez BOŚ jest kredyt. Maksymalna kwota kredytu 200.000 zł lecz nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia, okres realizacji – do 18 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, okres kredytowania – do 7 lat, oprocentowanie wynosi 8% w stosunku rocznym, okres karencji – spłata kredytu od momentu zakończenia zadania. Dopłata do kredytu pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie ma ograniczeń co do statusu formalnego inwestora.

Więcej na stronie:
http://www.mos.gov.pl/oze/finansowanie_oze/index.shtml

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator