Warning: include_once(/home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-settings.php on line 304

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear') in /home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-settings.php on line 304
Rąd przywraca nadzieję | Generatory wiatrowe
Generatory wiatrowe

Wszystko przed nami...

Rąd przywraca nadzieję

5 października 2012

     Wraca nadzieja na przyjęcie ustawy o OZE jeszcze w tym roku. – Szef resortu gospodarki zobowiązał się, że najpóźniej do 15 października trójpak energetyczny zostanie złożony w parlamencie – mówi poseł Andrzej Czerwiński. Gdy tylko marszałek sejmu skieruje go do prac, poseł zapowiada powołanie specjalnej podkomisji, by ustawy zostały przyjęte do końca roku. – Nadal są na to szanse – zapewnia przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Tzw. trójpak energetyczny jest już niemal skończony. Projekty ustaw – Prawo energetyczne i OZE zostały już opublikowane a prace nad ustawą o prawie gazowym dobiegają końca. Trzymamy kciuki.

Inwestorów w branży OZE w nowym projekcie Prawa Energetycznego szczególnie mogą zainteresować kwestie przyłączenia do sieci energetycznej. Nowością są zapisy dotyczące inteligentnych sieci energetycznych, a także magazynowania energii.

Tu można pobrać oba projekty ustaw:
Prawo energetyczne
Ustawa o odnawialnych źródłach energii

     Zarówno mikroinstalacje jak i małe instalacje OZE mają – zgodnie z nowymi propozycjami – zostać zwolnione z obowiązku posiadania koncesji na produkcję energii. Ponadto, w przypadku posiadania mikroinstalacji zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel mikroinstalacji będzie musiał jedynie poinformować o jej posiadaniu lokalny zakład energetyczny, wskazując rodzaj, lokalizację i moc zainstalowaną mikrosystemu OZE. W przypadku właścicieli małych instalacji, będą oni rejestrowani w tzw. rejestrze wytwórców energii w małej instalacji prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ma się odbywać na podstawie umowy o przyłączenie do sieci po spełnieniu warunków przyłączenia i po zainstalowaniu przez właściwego operatora odpowiednich układów zabezpieczających i pomiarowo rozliczeniowych. We wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci będzie trzeba wskazać tytuł prawny do posiadanej instalacji i nieruchomości, na której zostanie ona zainstalowana. Co istotne, za przyłączenie mikroinstalacji do sieci zakład energetyczny nie będzie pobierał opłat.

     Podobnie jak w przypadku pozostałych OZE, operator energetyczny (tzw. sprzedawca z urzędu) będzie zobowiązany do zakupu energii produkowanej w mikro- i małych instalacjach OZE po cenie, która będzie określana na kolejny rok kalendarzowy, co roku, do 30 listopada, przez Ministerstwo Gospodarki, a która będzie obowiązywać jedynie instalacje oddawane do użytku po jej wprowadzeniu. Instalacje oddane do użytku wcześniej utrzymają przez cały okres wsparcia „starą” cenę.

     Dla małych instalacji, dla których będzie obowiązywało wsparcie w postaci stałych taryf (feed-in tariffs) minialna cena zakupu energii nie będzie mogła być niższa niż suma ceny energii elektrycznej oraz równowartości opłaty zastępczej skorygowanej odpowiednim współczynnikiem korekcyjnym obowiązującym w danym roku. W ten sposób obliczona cena ma obowiązywać przez 15 lat i być stała i równa cenie obowiązującej w roku oddania do użytku danej instalacji.

     Od przyszłego roku właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 kW będą otrzymywać tzw. taryfę gwarantowaną (ang. feed-in tariff). Dla instalacji oddanych do użytku w latach 2013-2014 stała taryfa będzie wynosić 1,1 zł za każdą sprzedaną kilowatogodzinę energii. Dopłata będzie obowiązywać przez 15 lat i będzie w tym okresie stała. W proponowanej wersji ustawy taryfy gwarantowane ceny mają jednak obowiązywać tylko do roku 2027, co oznacza, że początkowy 15-letni okres wsparcia będzie z roku na rok malał. Zdaniem resortu gospodarki, po roku 2027 koszt produkcji energii w domowych instalacjach OZE zrówna się z kosztem energii konwencjonalnej – dlatego resort proponuje zakończenie systemu dopłat do domowych instalacji OZE już w roku 2027 (w przypadku większych instalacji objętych systemem zielonych certyfikatów wsparcie wygasać będzie w 2035 r.).

      Jednocześnie dochodzą do nas słuchy, że branża wiatrowa podejmuje ostatnią próbę zmiany założeń nowej ustawy o OZE. Po publikacji projektu ustawy o OZE pod koniec lipca, przedstawiciele branży wiatrowej dobrze oceniali ustawę – zwłaszcza w świetle wcześniejszego projektu z grudnia 2011 r. Jednak po bliższym przyjrzeniu się treści projektu „wiatrówka” domaga się zmian zasad w nowym prawie dla OZE. Wątpliwą ekonomicznie jest zasada, zgodnie z którą producenci, chcąc zachować prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów, nie będą mogli sprzedawać energii po cenie wyższej niż ustalona odgórnie przez URE. W kolejnych latach może powodować to coraz większą różnicę między rynkową ceną energii a ceną obowiązującą dla producentów energii ze źródeł odnawialnych.

     Nowa ustawa o OZE wprowadzi także do polskiego prawa nową grupę producentów energii tzw. prosumentów eksploatujących mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Tu zgodnie z założeniami przyjętymi do wyliczenia cen gwarantowanych określonymi w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 26 lipca 2012 r. wytwórca energii elektrycznej np. w instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej do 100 kW będzie przekazywał większość tej energii do sieci elektroenergetycznej. Wynika to z faktu, że największa produkcja energii w systemie PV występuje w godzinach południowych, kiedy jej odbiór przez gospodarstwa domowe jest najmniejszy. W związku z powyższym można przyjąć, że jedynie niewielka ilość energii będzie zużywana na własne potrzeby. Liczniki energii elektrycznej będą zamontowane na zaciskach instalacji fotowoltaicznej oraz w miejscu jej przyłączenia do sieci. Wytwórca energii uzyska przychód ze sprzedaży ilości energii wskazanej przez ten drugi licznik. Z powyższego wyjaśnienia Ministerstwa Gospodarki wynika, że energia produkowana przez operatora mikroinstalacji ma być w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby, a dopiero nadwyżki energii będą mogły trafiać do sieci. Jest to niestety rozwiązanie niekorzystne ponieważ ilość zużytej na własne potrzeby energii pomniejszy zysk z jej sprzedaży do sieci. Czekamy na dalsze konkrety.

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator