Warning: include_once(/home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-settings.php on line 304

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear') in /home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-settings.php on line 304
No to mamy finalną wersję projektu ustawy | Generatory wiatrowe
Generatory wiatrowe

Wreszcie coś dla nas...

No to mamy finalną wersję projektu ustawy

9 października 2012

    Przykładowe stawki taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji w nowym systemie wsparcia – zgodnie z nowymi propozycjami Ministerstwa Gospodarki – będą wynosić od przyszłego roku:
– 0,95 dla elektrowni wiatrowych o mocy do 10 kW,
– 1,30 zł/kWh dla dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW,
– 1,15 zł/kWh dla dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 100 kW,
– 1,10 zł/kWh dla gruntowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kW do 100 kW.
Proponowane stawki będą stałe w ciągu 15-letniego okresu wsparcia. Dopłaty w postaci taryf gwarantowanych mają obowiązywać maksymalnie do końca 2027 roku.


W kolejnych latach taryfy gwarantowane będą obniżane, jednak obniżki będą obowiązywały instalacje oddane do użytku tylko po ich wprowadzeniu, natomiast mikro- i małe instalacje OZE oddane do użytku przed redukcjami, zachowają swoją stałą taryfę do końca okresu wsparcia czyli do 31 grudnia 2027 r.

Finalny projekt ustawy OZE 4 październik 2012
Uzasadnienie do ustawy OZE
Ocena skutków regulacji do ustawy OZE

Wybór najciekawszych informacji:

Art. 2. 14. mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW […];
Art. 2. 15. mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW […];
Art. 4. 1. Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną, ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez niego w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.
Art. 4. 2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.
Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji pisemnie informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o planowanej lokalizacji, rodzaju i mocy mikroinstalacji.
Art. 37. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej jest obowiązane do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci, z zachowaniem pierwszeństwa w przyłączeniu instalacji odnawialnego źródła energii przed instalacją niestanowiącą instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.
Art. 38. 1. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona we wcześniej wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja i po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i licznika inteligentnego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.
Art. 38. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz rodzaj i moc mikroinstalacji;
2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których nowa w art. 24 ustawy – Prawo energetyczne.
Art. 38. 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6)) oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.”. Klauzula ta zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art. 38. 4. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej potwierdza złożenie zgłoszenia, odnotowując datę jego złożenia.
Art. 40. 1. Podmiotem realizującym obowiązki w zakresie zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, na zasadach określonych w ustawie, jest sprzedawca zobowiązany.
Art. 41. 1. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, która została wprowadzona do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, od wytwórcy[…].
Art. 41. 3. Ilość energii elektrycznej, którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań licznika inteligentnego w danym miesiącu.
Art. 41. 4. Koszt instalacji licznika inteligentnego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Art. 42. 1. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, po stałej, niezmiennej cenie zakupu energii elektrycznej obowiązującej w dniu oddania do użytkowania instalacji odnawialnego źródła energii[…]
Art. 42. 2. Wysokość ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, jest uzależniona od wysokości zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii[…]

 

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator