Warning: include_once(/home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php): failed to open stream: Permission denied in /home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-settings.php on line 304

Warning: include_once(): Failed opening '/home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-content/plugins/sucuri-scanner/sucuri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/multiphp/php5.4/usr/share/php:/home/lib/php5.4:/home/lib/php5.4/pear') in /home/users/celt3402/public_html/domains/generatory-wiatrowe.pl/public_html/wp-settings.php on line 304
Na jakie inwestycje w OZE można uzyskać kredyt? | Generatory wiatrowe
Generatory wiatrowe

Co na kredyt a co za gotówkę...

Na jakie inwestycje w OZE można uzyskać kredyt?

7 września 2012

O możliwościach finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii pisze Grażyna Kasprzak, ekspert ds. inżynierii środowiska Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dyskusje nad kształtem projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii po raz kolejny ożywiły temat finansowania projektów inwestycyjnych z tego obszaru. Na tym tle warto przypomnieć ofertę Banku Ochrony Środowiska, komercyjnego banku, specjalizującego się w kredytowaniu przedsięwzięć proekologicznych.

BOŚ Bank zawsze angażował się w finansowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Początkowo były to głównie projekty klientów indywidualnych – kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę.

Pierwszy projekt dotyczący profesjonalnej siłowni wiatrowej o mocy 160 kW skredytowano w BOŚ w 1996 r., pierwsza kredytowana farma powstawała w roku 2000. Obecne doświadczenie to ponad 1,3 mld zł kredytów udzielonych na inwestycje w ramach energetyki odnawialnej. W portfelu BOŚ znajdują się projekty OZE od zupełnie małych, jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła dla budownictwa indywidualnego, do dużych farm wiatrowych o mocy 30, 40, 50 MW. Największe kwoty w ramach finansowania odnawialnych źródeł przez BOŚ przeznaczono na farmy wiatrowe – 850 mln zł udzielonych kredytów. Natomiast najwięcej kredytów udzielono na kolektory słoneczne (znacznie ponad 5 tys. projektów) oraz pompy ciepła (ponad 1100 kredytów).

Kredyty, jakie Bank Ochrony Środowiska proponuje inwestorom podejmującym przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska, angażują zasoby własne Banku, mogą wynikać również ze współpracy z innymi – w tym zagranicznymi – instytucjami finansowymi. Przy niezmiennej pozycji BOŚ Banku, w jego ofercie wciąż pojawiają się nowe produkty, odpowiadające kierunkom rozwoju gospodarki i trendom w ochronie środowiska.

Główny kapitał skierowany na finansowanie odnawialnych źródeł energii pochodzi ze środków własnych Banku, a produkty oparte są na warunkach rynkowych. Tak jest w przypadku Kredytu z Dobrą Energią, stworzonego specjalnie z myślą o finansowaniu dużych przedsięwzięć w energetyce odnawialnej. Kredyt przeznaczony jest dla przedsiębiorców (w tym małych i średnich), spółek komunalnych i samorządów. Jego wydzielenie z oferty jest wynikiem wieloletniej praktyki BOŚ w finansowaniu przedsięwzięć OZE. Wyspecyfikowane oczekiwania Banku w stosunku do wszystkich elementów składających się na dokumentację projektu, wprawa w ocenie realności przepływów finansowych i ich analizie, z uwzględnieniem spłaty kredytu, a przede wszystkim umiejętność określenia i minimalizacji ryzyk związanych z inwestycją i jej finansowaniem to niewątpliwe atuty Banku, ograniczające prawdopodobieństwo niepowodzenia transakcji.

Dla inwestora ważny jest też długi dopuszczalny okres kredytowania (15 lat) i dopasowanie warunków kredytu do założeń biznesplanu. Jest to szczególnie dla projektów podejmowanych przez spółki celowe, w formule project finance, kiedy to realizowana inwestycja ma wygenerować przychody zarówno na zysk firmy, jak i na obsługę kredytu.

Jak w każdym przypadku Bank musi uzyskać od Klienta dokumenty pokazujące celowość inwestycji, stopień jej przygotowania a także dokumenty potwierdzające planowane przychody, generujące środki na spłatę kredytu, potwierdzające zdolność podmiotu do obsługi zadłużenia. Ważne jest także zabezpieczenie kredytu. Co wyróżnia BOŚ S.A. na rynku bankowym – w BOŚu Klient może uzyskać poradę ekspercką Głównego Ekologa – inżyniera środowiska, który podpowie jak w sposób właściwie przygotować inwestycję, wskaże dostępne źródła finansowania projektu.

Główny Ekolog w Centrum Korporacyjnym ma za zadanie z jednej strony służyć wsparciem Klientom przygotowującym przedsięwzięcia proekologiczne, z drugiej zaś – ocenić ryzyko ekologiczne inwestycji. Bank sprawdza, czy proces formalno-prawny przygotowania przedsięwzięcia przeprowadzony był prawidłowo, a także podpowiada Klientowi jak naprawić ewentualne uchybienia. To zwiększa bezpieczeństwo kredytowania a równocześnie bezpieczeństwo inwestora i zaangażowanych kapitałów własnych.

Podczas analizy wniosku o udzielenie kredytu pracownicy Banku weryfikują także założenia biznesplanu, oceniają realność przychodów, analizują poziom kosztów. Sprawdzają, czy inwestor dysponuje wszystkimi potrzebnymi umowami, uzgodnieniami, gwarancjami producentów i wykonawców. To wszystko istotnie wpływa na ograniczenie ryzyka.

Największym powodzeniem wśród inwestujących w OZE cieszy się niezmiennie od kilku lat energetyka wiatrowa. Ten rynek, przynajmniej z perspektywy BOŚ Banku, rozwija się najszybciej. Ale nie brak też Klientów korzystających z kredytów na budowę biogazowni, w tym biogazowi rolniczych. Pojawiają się również projekty związane z wykorzystaniem biomasy, głównie z produkcją peletów.

Coraz więcej jest też zapytań o możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznych. W obszarze wiatru, biogazu i biomasy o finansowanie zwracają się przede wszystkim korporacje lub inwestorzy z segmentu finansów publicznych. Osoby fizyczne zainteresowane są zwykle kredytowaniem zakupu kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Sytuacja może się nieco zmienić po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadzi inwestorów indywidualnych na rynek producentów energii.

Inwestycje o mniejszej skali, szczególnie realizowane przez osoby prywatne, udzielane są głównie w oparciu o umowy Banku z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Udział środków funduszy powoduje obniżenie oprocentowania kredytu, a w niektórych przypadkach ma charakter dotacji, przeznaczonej na częściową spłatę zadłużenia. Ze względu na regionalny charakter donatora, w każdym z województw warunki kredytów preferencyjnych są inne, zróżnicowane co do zakresu inwestycji, maksymalnej kwoty kredytu i jej udziału w kosztach całkowitych przedsięwzięcia, długości okresu kredytowania, a także wysokości oprocentowania. Wojewódzki Fundusz określa też kto może ubiegać się o taki kredyt. Zatem inwestor, w każdym przypadku powinien sprawdzić w Banku czy preferencyjny kredyt może być mu udzielony i jakie warunki zostaną zaproponowane.

Bank, tworząc produkty własne oparte na warunkach rynkowych, stara się pozyskać do współpracy także zagraniczne instytucje finansowe. Umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy, niemieckim – KfW Bankengruppe, Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym pozwalają zaoferować Klientom inwestującym w infrastrukturę i ochronę środowiska kredyty o nieco niższym niż rynkowe oprocentowaniu i korzystnych warunkach spłaty (np. długi okres karencji).

Szczególną ofertę ma Bank Ochrony Środowiska dla tych inwestorów, którzy potrzebują uzupełnienia kapitału lub chcą podzielić się ryzykiem. W grupie kapitałowej Banku działa spółka zależna – BOŚ Ekoprofit, która powstała w celu wspierania inwestycji w zielone technologie. Spółka uzupełnia ofertę Banku o narzędzia ułatwiające start i rozwój biznesu, proponując inwestorom pakiet: kapitał + kredyt.

Szeroka gama produktów bankowych oferowanych inwestującym w odnawialne źródła energii – choćby tych zasygnalizowanych powyżej – potwierdza, że ten obszar stanowi ryzykowny, ale także bardzo atrakcyjny rynek.

Grażyna Kasprzak
Ekspert ds. inżynierii środowiska
Departament Strategii i Ekologii
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Źródło – gramwzielone.pl

Kontakt

Biuro handlowe AirGenerator
ul. Hodowlana 16, 81-606 Gdynia
e-mail: biuro@generatory-wiatrowe.pl
tel.  +48 (53) 558 47 69; +48 (79) 312 03 23
+48 (58) 742 40 50; fax. +48 (58) 742 52 13

Odwiedź nasze pozostałe strony:
www.eco4globe.com,                Google+
www.fotoogniwa-hurt.pl

Aktualności

Elektrownie wiatrowe na bieżąco
w formie blogu

Najczęściej zadawane pytania

Jak przyłączyć mikroinstalację OZE do sieci?
Pokaż odpowiedź

Czy stawiając domowe elektrownie wiatrowe muszę posiadać jakieś pozwolenia budowlane?
Pokaż odpowiedź

Czy do produkowania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe potrzebne są jakieś koncesje?
Pokaż odpowiedź               Czytaj więcej...

Logo AirGenerator - Generatory wiatrowe
kręci mnie wiatr...

Copyright © 2008-2017 AirGenerator